Schooladvies leidend

Basisscholen geven alle schoolverlaters vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies. Onderzoek laat zien dat het schooladvies een betere voorspeller is van een passende onderwijspositie in het voortgezet onderwijs dan alleen de score op de eindtoets. Het schooladvies is gebaseerd op observaties en resultaten van meerdere jaren en geeft de vo-school een breed beeld van de leerling. Volgens de nieuwe regelgeving is het schooladvies dan ook leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De vo-school mag een leerling, na overleg met de leerling en de ouders, hoger plaatsen dan het advies van de basisschool aangeeft. Plaatsing in een lager schooltype is alleen mogelijk op verzoek van de ouders/de leerling, in overleg met de vo-school.

De eindtoets, waarvan de resultaten later dan het schooladvies bekend worden, levert aanvullende informatie op. De toets is een ‘second opinion’,  een onafhankelijk tweede gegeven. Dat geldt voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen voor wie een tweede gegeven voorheen niet verplicht was: leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg (al dan niet met lwoo). De vo-school kan ook te maken hebben met leerlingen zonder onafhankelijk tweede gegeven. Sommige leerlingen zijn namelijk niet verplicht om de eindtoets te maken. Zij hebben alleen een schooladvies.

Indien een leerling op de eindtoets hoger scoort dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies naar boven toe bijstellen. Het nieuwe advies geldt dan als leidend voor de toelating.